ALGEMENE VERKOOP-/ LEVERINGS-/ EN BETALINGSVOORWAARDEN

van:

Stam Timmerwerken
Dijklaan 124
2861 EJ Bergambacht

Artikel 1 Definities

A. In deze voorwaarden wordt onder “Stam Timmerwerken” verstaan:
Stam Timmerwerken
Dijklaan 124
2861 EJ Bergambacht

B. In deze voorwaarden wordt onder “wederpartij” verstaan: de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid die met Stam Timmerwerken een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

A. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van Stam Timmerwerken en voor iedere overeenkomst tussen Stam Timmerwerken en een wederpartij waarop Stam Timmerwerken deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
B. De wederpartij met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Stam Timmerwerken gesloten overeenkomst in te stemmen.

Artikel 3 Offertes

A. Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend.
B. Alle overeenkomsten, ook indien en voorzover zij door al dan niet in dienst van Stam Timmerwerken zijnde personen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
C. De schriftelijk opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 8 dagen na de verzending door Stam Timmerwerken schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

A. Stam Timmerwerken bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de wederpartij tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
B. Stam Timmerwerken is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit volgens Stam Timmerwerken een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
C. Stam Timmerwerken heeft het recht om voor door Stam Timmerwerken aangewezen of nader te noemen producten een minimum afname vast te stellen.

Artikel 5 Informatie- en medewerkingsplicht wederpartij

A. De wederpartij zorgt er voor dat alle gegevens welke Stam Timmerwerken redelijkerwijze nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van Stam Timmerwerken. De aanlevering van voornoemde stukken geschiedt op een door Stam Timmerwerken nader bepaalde wijze. Tevens verschaft wederpartij alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.
B. Stam Timmerwerken heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.
C. Wederpartij is gehouden om de schade die Stam Timmerwerken door deze vertraging lijdt te vergoeden.

Artikel 6 Vertrouwelijke informatie

Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

Artikel 7 Zekerheidsstelling

A. Stam Timmerwerken is steeds gerechtigd, alvorens met de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.
B. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd, heeft Stam Timmerwerken het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd de aan Stam Timmerwerken alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten.

Artikel 8 Wijzigingen in de overeenkomst

A. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van Stam Timmerwerken te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de wederpartij.
B. Stam Timmerwerken behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
C. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door Stam Timmerwerken wordt overschreden. Voor dergelijke vertraging draagt Stam Timmerwerken geen verantwoordelijkheid.
D. Meerwerk wordt uitsluitend uitgevoerd na een nieuwe schriftelijke opdracht alsmede na een bevestiging door Stam Timmerwerken.

Artikel 9 Wijzigingen in de te leveren zaken

Stam Timmerwerken is bevoegd zaken te leveren die in geringe mate afwijken van de in de (koop)overeenkomst omschreven zaken, doch op functioneel gebied gelijk daarmee zijn. Indien Stam Timmerwerken van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende 8 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 10 Levering

A. Stam Timmerwerken bepaalt de wijze van levering en/of verzending.
B. Tenzij anders overeengekomen is het gekochte, c.q. bestelde, c.q. geleverde voor risico van de wederpartij vanaf de sluiting van de (koop)overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door Stam Timmerwerken met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
C. De wederpartij is verplicht de gekochte, c.q. bestelde, c.q. te leveren zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
D. Stam Timmerwerken behoudt zich het recht voor om niet tot levering over te gaan, indien zij van de wederpartij nog posten te vorderen heeft van ouder dan 60 dagen.

Artikel 11 Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij Stam Timmerwerken derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 12 Deelleveringen

Het is Stam Timmerwerken toegestaan verkochte, c.q. te leveren zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Stam Timmerwerken bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 13 Gebreken; klachttermijnen

1. De wederpartij dient de gekochte, c.q. te leveren zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Stam Timmerwerken dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
-of de juiste zaken zijn geleverd;
-of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomen;
-of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze onmiddellijk mondeling en binnen 2 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Stam Timmerwerken te melden.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan Stam Timmerwerken
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Artikel 14 Monsters, modellen en voorbeelden

A. Als Stam Timmerwerken een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

Artikel 15 Beëindiging van de overeenkomst

A. De vorderingen van Stam Timmerwerken op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Stam Timmerwerken omstandigheden ter kennis komen die Stam Timmerwerken goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
– indien Stam Timmerwerken de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Stam Timmerwerken bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Stam Timmerwerken schadevergoeding te vorderen.
B. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Stam Timmerwerken zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Stam Timmerwerken bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16 Recht van retentie

Stam Timmerwerken is gerechtigd om alle zaken die aan haar door de wederpartij zijn verstrekt of alle zaken die zij ten behoeve van de wederpartij heeft vervaardigd onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Stam Timmerwerken besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde zaken, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de wederpartij, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

A. De door Stam Timmerwerken geleverde zaken blijven het eigendom van Stam Timmerwerken totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Stam Timmerwerken gesloten (koop)overeenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de (koop)overeenkomst(en) door Stam Timmerwerken verrichte of te verrichten diensten,
– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) (koop)overeenkomst(en).
B. Door Stam Timmerwerken afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
C. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen is Stam Timmerwerken gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag.
D. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Stam Timmerwerken zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Artikel 18 Prijzen

A. Tenzij anders vermeldt, zijn de prijzen van Stam Timmerwerken:
1. gebaseerd op levering af het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van Stam Timmerwerken;
2. exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
3. exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering.
4. vermeldt in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

Artikel 19 Prijsverhoging

A. Indien Stam Timmerwerken met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Stam Timmerwerken niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs bij wijzigingen in voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke materialen, lonen, premies van welke aard dan ook, belastingen en/of andere factoren, die de prijs van de gekochte zaken bepalen.
B. Stam Timmerwerken mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 20 Betaling

A. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum:
– door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Stam Timmerwerken of;
– door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een op de overeenkomst of factuur genoemde bankrekeningnummer ten name van Stam Timmerwerken te Bergambacht.
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 2%.
B. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
C. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
D. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 21 Incassokosten

A. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd een bedrag van tenminste 15% van de brutofactuurwaarde (met een minimum van € 150,00), zulks vermeerderd met € 15,00 aan administratiekosten. Indien Stam Timmerwerken aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
B. De wederpartij is jegens Stam Timmerwerken de door Stam Timmerwerken gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Stam Timmerwerken en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 22 Aansprakelijkheid

Stam Timmerwerken is jegens de wederpartij uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Stam Timmerwerken is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Stam Timmerwerken of haar
(leidinggevende) ondergeschikten;
2. ter zake van bijkomende dienstverlening is de aansprakelijkheid van Stam Timmerwerken uitsluitend beperkt tot de factuurwaarde.
3. De aansprakelijkheid van Stam Timmerwerken uitsluitend beperkt tot de factuurwaarde.

Artikel 23 Industriële eigendom

A. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege Stam Timmerwerken verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma’s en calculaties e.d. haar eigendom.
B. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, programma’s e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

Artikel 24 Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

A. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Stam Timmerwerken zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Stam Timmerwerken: wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Stam Timmerwerken; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet- voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Stam Timmerwerken afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
B. Stam Timmerwerken heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Stam Timmerwerken haar verbintenis had moeten nakomen.
C. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Stam Timmerwerken opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Stam Timmerwerken niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
D. Indien Stam Timmerwerken bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 25 Verjaring

Alle rechtsvorderingen van de wederpartij uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na
verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de goederen werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden
voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 26 Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij en Stam Timmerwerken, in geval de
Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam. Stam Timmerwerken blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet
of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 27 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Stam Timmerwerken en de wederpartij is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 28 Wijziging van de voorwaarden

Stam Timmerwerken is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Stam Timmerwerken zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.